MetaMask在某些情况可能出现故障,我们可以按以下流程重置钱包插件,清除其它非必要信息,保留钱包导入状态,尝试解决部分故障情况。

1️⃣点击右上角【圆形图标】,点击【设置】

Untitled

2️⃣点击【高级】设置

Untitled

3️⃣鼠标滚轮往下滚动几下,点击【重置账户】

Untitled